Templom ismertető [Deutch, English, Suomi]

Kőbányai evangélikus templom

Története

1898-ban indult meg a Kápolna utcai iskolában és Kőbánya más pontjain havi istentisztelet és ifjúsági munka. 1904-ben 1405 evangélikus hívőt számláltak. A fasori lelkészi kör után másodiknak, 1910-ben alakult meg a kőbányai lelkészi kör. Lelkészéül Majba Vilmost iktatták be, aki 50 évig szolgált Kőbányán. Tevékenységének köszönhetően fellendült a gyülekezeti élet. Ettől kezdve vannak saját anyakönyveik is. 1910-től, tornatermek helyett, az Ihász utcai református templom adott otthont az evangélikus istentiszteletek és lelkészi hivatal számára is.

Már a megelőző években megindult a gyűjtés templom-építésre, de az első világháború lehetetlenné tette az előkészületek folytatását. 1917. október 31-én, a reformáció 400 éves jubileuma alkalmából a Deák téri templomban tartott dísz-közgyűlés mondta ki, hogy a háború utáni években a főváros külső részein, így Kőbányán is, templomokat építsenek az évforduló emlékére. A főváros segítségével a gyülekezet megvásárolta a mai templom telkét és az építkezés költségeit gyűjtésből és templomadóból előteremtve épült meg a templom.

1928-ban pályázatot hirdettek templom építésére. A nyertes Frecska János műépítész kapta meg a jogot az építkezés vezetéséhez is. Az alapkőletételt 1930 tavaszán Raffay Sándor püspök végezte. 1931. október 4-én szentelték fel a templomot a parókiával együtt.

A II. világháborúban megrongálódott a templom, tornya leomlott. 1956-ban belövések érték, károsodott a homlokzat és a kupola. A megsérült tornyot csak 1990-ben állították helyre, ekkor kapta vissza közel eredeti formáját.

Leírása

A háromszög alakú telken kör alaprajzú templom áll. Az épület vörös – úgynevezett Rohbau – téglából készült. Alagsorában színház-terem működik. A szimmetrikus kialakítású templom főtengelyében épült a torony, melyet kis kupola alakú sisak borít. Templomterét lapos kupola fedi. Ablakai hosszú, keskeny téglalap alakúak.

Az utcai főbejárati kapun át az előcsarnokba, onnan néhány lépcsőn a templomtér szintjére érünk. Nagyon jó a templom megvilágítása. A jó fényhatást a fehér és sárga ablaküvegek összhangja fokozza. Az oltártérig terjed a fal hajlását követő, körbefutó karzat, mely a két ablaksor között vonul végig. A 26 méter átmérőjű belső térben 328 ülőhely van. Az oltár fölött Van Dyck Krisztus a kereszten című festményének 1941-ben készült másolata látható. Az oltártér és a gyülekezeti tér találkozójában jobbra a hatszögletű szószék, balra az ugyanilyen formájú, de valamivel kisebb keresztelőmedence áll, anyaga sárgásbarna márvány, rózsaszínű szegélyezéssel.

Az orgona 1960-61-ben készült el, Stach Mihály pécsi orgonaépítő műhelyében.

Kb. 4,5 mázsás harangját Szlezák László öntötte 1933-ban. A kelyhet és keresztet ábrázoló dombormű fölött istenszem-motívum, körülötte búzakalász-koszorú. A felirat: „Erős vár a mi Istenünk”, alatta „Luther Márton születésének 450. évfordulója emlékére, 1933.” A harang vállát koszorúba foglalt kelyhek sora díszíti.

Die evangelische Kirche in Kőbánya

Geschichte

1898 begannen in der Schule von Kápolna Str, sowie in weiteren Teilen von Kőbánya die monatlichen Gottesdienste und die Jugendarbeit. 1904 war die Zahl der lutherischen Gläubigen 1405. Nach dem Pastoratskreis in Fasor entstand als zweites von Budapest in Kőbánya auch ein Kreis. Als Pastor wurde Vilmos Majba eingesetzt, er diente 50 Jahre lang in Kőbánya. Dank seinen Tätigkeiten blühte das Gemeindeleben auf. Seit ihm sind eigene Matrikeln vorhanden. Vom Jahre 1910 ab hat die reformierte Kirche auch für die evangelischen Gottesdienste – anstatt Turnsäle – in der reformierten Kirche (Ihász Str.) Platz gelassen.

Schon früher begann die Sammlung für die Kosten des Kirchenbaus, der Weltkrieg hat aber die Fortsetzung der Vorbereitungen unmöglich gemacht. Am 31. Oktober 1917, am 400 jährigen Jubiläum der Reformation wurde in der Generalversammlung in der Kirche am Deák Platz entschlossen, daß nach dem Krieg in den äußeren Teilen der Hauptstadt, so auch in Kőbánya Kirchen gebaut werden. Die Hauptstadt hat später die Gemeinde zum Kauf des Grundstückes für die heutige Kirche verholfen. Man hat die Kosten des Baus aus Sammlungen und aus Kirchensteuer aufgebracht.

1928 wurde ein Preis über den Kirchenbau ausgeschrieben. Der Sieger des Wettbewerbs, der Architekt János Frecska hat auch das Recht der Leitung der Bauausführung erhalten. Der Grundstein wurde im Frühjahr 1930 von Bischof Sándor Raffay gelegt. Am 4. Oktober 1931 wurde die Kirche eingeweiht und auch das Pfarrhaus war fertig.

Im zweiten Weltkrieg hat die Kirche Schäden erlitten, der Turm war eingestürzt. 1956 hat sie Einschüsse bekommen, die Fassade und die Kuppel waren beschädigt. Bis 1990 wurde sie restauriert, da hat sie ihre annähernd originale Form zurückerhalten.

Beschreibung

Auf dem dreieckförmigen Grundstück steht eine Kirche mit Kreisgrundriß. Die Kirche wurde aus roten Ziegelsteinen (sog. Rohbau) gebaut. Im Kellergeschoß befindet sich ein Kultursaal. In der Hauptachse der symmetrisch gestalteten Kirche wurde der mit einer kleinen, kuppelförmigen Haube gedeckte Turm gebaut. Der Kirchenraum ist durch eine Kalotte überdeckt, ihre Fenster haben lange, schmale, rechteckige Form.

Durch das Tor des gassenseitigen Haupteingangs kommen wir in die Vorhalle und davon aufs Niveau des Kirchenraumes. Die Beleuchtung der Kirche ist sehr gut. Die gute Lichtwirkung wird durch den Einklang der weißen und gelben Fensterscheiben nur noch erhöht. Der sich der Biegung der Mauer anpassende, rundlaufende Chor zwischen den beiden Fensterreihen erstreckt sich bis zum Altarraum. Im Innenraum, dessen Durchmesser 26 m beträgt, sind 328 Sitzplätze.

Oberhalb des Altars ist die 1941 gefertigte Kopie des Gemäldes von Van Dyck zu sehen: Christus am Kreuz. In der Trefflinie des Altarraumes mit dem Gemeinderaum, nach rechts steht die sechs-eckige Kanzel, nach links das ebenso geformte, aber etwas kleinere Taufbecken. Das Material derselben ist gelbbrauner Marmor mit rosa Bordierung. Die Orgel wurde 1960-61 beim Orgelbauer Mihály Stach in Pécs gefertigt.

Die etwa 4,5 Zentner wiegende Glocke wurde 1933 von László Szlezák gegossen. Über dem Kelch und Kreuz darstellenden Relief ist ein Gottesauge-Motiv in Weizenährenkranz eingefaßt. Die Aufschrift: „Feste Burg ist unser Gott“, darunter „Zur Erinnerung an die 450. Jahreswende der Geburt von Martin Luther, 1933.“ Die Achsel der Glocke ist mit in Kranz eingefaßten Kelchen geziert.

The Lutheran church of Kőbánya

History

Regular monthly religious services and work for juniors started in 1898 at the school in Kápolna Street and at other localities in Kőbánya. In 1904 the recorded number of Lutherans was 1405.

The Pastors’ circle of Kőbánya was organised as a second, following the Budapest, Fasor’s Pastors’ circle. Vilmos Majba was installed as pastor, he served at Kőbánya for 50 years. Thanks to his activities, congregational life flourished. From this time on did they possess their own register of births, marriages and deaths. From 1910 instead of gymnastic training places, the Reformed church at Ihász Street gave home for the Lutheran church services and the pastoral office as well.

Collection for a church building was already started during previous years, but the 1st World War made continuation of preparations impossible. On the 31st October 1917, at the 400th anniversary of Reformation the festive general meeting held at the church at Deák Square announced that in commemoration of the anniversary churches should be built after the war in the outskirts of the capital, including Kőbánya. The authorities of the capital helped the congregation to procure the site where the present church stands. Expenses were covered by monies raised through collection and church rates.

In 1928 a competition was announced for the building of a church. The winner, the architect János Frecska was appointed to direct construction work as well. The foundation stone was laid in the spring of 1930, with the service of bishop Sándor Raffay . The church was consecrated on the 4th October 1931, together with the parsonage.

During the 2nd World War the church was damaged, its bell-tower collapsed. In 1956 the façade and the dome were shell-struck. The bell-tower was reconstructed, receiving its near-original form, only in 1990.

Description

The circle-shaped church stands on a triangular site. It is built from red bricks, so-called Rohbau. There is a theatre in its basement, serving cultural purposes. The bell-tower, built in the principal axis of the symmetrically designed church, is covered by a small dome-shaped spire. A flat cupola rises above the interior. The windows are long, narrow oblong-shaped.

We arrive from the street through the main portal to the porch, and from there on a few stairs to the level of the interior. Its illumination is very successful, intensified by the harmony of the white and yellow window-panes. The choir runs around between the two rows of windows, following the bend of the wall, up to the altar area. The diameter of the interior measures 26 meters, it provides for 328 seats. Above the altar is a replica of Van Dyck's Christ on the crucifix, painted in 1941. Between the altar and the assembly area stands, on the right, the hexagonal pulpit, on the left the baptismal font, shaped the same but somewhat smaller, made of yellow-brown marble with pink rimming.

The organ was built in 1960-61 at the workshop of Mihály Stach, organ-builder of Pécs.

The bell was cast by László Szlezák in 1933. On one side there is a relief , which pictures a chalice and a cross, above it there is a god’s eye symbol, all encircled by a wheatear-garland. Above the relief a semi-circular inscription says: “A Mighty Fortress is Our God”, and underneath: “In commemoration of the 450th anniversary of the birth of Martin Luther, 1933”. The shoulder of the bell is decorated with a row of chalices set in a garland.

Kőbányan Luterilainen kirkko

Kirkon historia

Ajatus kirkon rakentamisesta syntyi Kőbányan pappis-piirissä. Vuodesta 1910 alkaen luterilaiset jumalanpalve-lukset voitiin pitää reformoidussa kirkossa. Pääkaupunki auttoi myöhemmin seurakuntaa nykyisen kirkon tontin hankkimisessa. Rakentamiseen tarvittavat varat saatiin kirkollisverosta sekä varsinkin pastori Vilmos Majban sinnikkäästi ja uhrautuvasti johtamalla varainkeräyksellä. 1928 julistettiin kirkon suunnittelukilpailu. Kilpailun voittaja, arkkitehti János Frecska sai myös oikeuden joh-taa rakennustöitä. Peruskiven muuraus oli keväällä 1930. Kirkko vihittiin 4. lokakuu 1931, jolloin myös pappila oli valmis.

Kirkon sisustus on peräisin leskirouva Lászlóné Klecknerin huonekaluverstaasta, pääovi ja penkit lahjoituksena. Urut valmistuivat 1960-61 Pécsiläisen Mihály Stachin urkurakentam

Kirkko vahingoittui II. maailmansodan aikana, sen torni luhistui. Vuoden 1956 taisteluissa kirkkoon osui tykistön kranaatteja, julkisivu ja kupoli kärsivät vahinkoja. Vuoteen 1990 mennessä korjaustyöt saatiin päätökseen, ja kirkko sai takaisin miltei alkuperäisen muotonsa

Kirkon rakenne ja sisustus

Kolmion muotoiselle tontille on rakennettu ympyrän muotoinen kirkko. Sen yhdistää rakennuksen muihin osiin holvattu käytävä.Rakennus on valmistunut punatiilestä ns.Rohbau-tyyliin. Alakerrassa on kulttuurisali.

Kirkon pituusakselin kohdalle on ra-kennettu torni, jonka yläpäässä on kupolin muotoinen kattorakennelma. Kirkkosalin kattona on matala kupo-li. Ikkunat ovat korkean ja kapean suorakulmion muotoiset.

Pääsisäänkäynnin kautta pääs-tään eteissaliin ja edelleen kirkoon. Kirkkosalin nalkaisija on 13 metriä. Kirkon valaistus on erino-mainen, sen tehoa lisää läpinäkyvän ja keltaisen ikkunalasin yhteisvaikutus. Kahden ikkunarivin välissä kulkeva lehteri kiertää koko kirkko-salin ja ulottuu seinän kaarta myö- täillen alttarikuoriin asti.

Kattokupolin alapuolella oleva holvi kaareutuu kirkon keskipistettä kohti.

Alttarin yllä on Van Dyckin Kristus ristillä esittävän maalauksen 1941 valmistunut jäljennös. Kuorin ja muun kirkkosalin yhtymäkohdassa on oikealla kuusikulmainen saarnatuoli, vasemmalla samanmuotoinen, tosin vähän pienempi kastemalja. Molemmat on valmistettu kellanruskeasta marmorista, reunukset ruusunpunaisesta. Kalusteina ovat yksinkertaiset puupenkit